Hero
Hero
Hero

บทความสาระความรู้

โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา

ศูนย์บริการ

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารธุรกิจ การบริหารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้คณะจิตวิทยาเป็นแหล่งอ้างอิงของศาสตร์การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาในประเทศไทย และนำศาสตร์จิตวิทยาไปให้บริการแก่สังคม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่ทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่วงการวิชาการและสังคมโดยทั่วไป

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

CU Radio

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิงที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน

บุคลากร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
บุคลากรทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์
คณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
อาจารย์ ดร.พจ ธรรมพีร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ(JIPP) อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาปริชาน และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์
อาจารย์ ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช
หัวหน้าศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาตะวันตก-ตะวันออก และประธานแขนงวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
นภดล สุขดวง
เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรมนุษย์
จรัสเดช เกียรติเดชปัญญา
เจ้าหน้าที่แผนและงบประมาณ
ฮาร์รี่ แมนรี่
Lecturer in JIPP Program
โกศล สังขดิษฐ์
เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี
ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
รัตนาพร โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่วิจัย