Hero
Hero
Hero

บทความสาระความรู้

โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา

ศูนย์บริการ

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

CU Radio

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิงที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน

บุคลากร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
บุคลากรทั้งหมด
ณัฐนันท์ มั่นคง
นักจิตวิทยา
วาทินี สนลอย
เจ้าหน้าที่บริการวิชาการ
อาจารย์ ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
วัลลภ สีหเดชวีระ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
อาจารย์พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน์
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ณัฐนันท์ คงคาหลวง
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ Life Di (ฝ่ายบริหาร)
บุณยาพร อนะมาน
นักจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
ผู้อำนวยการศูนย์ Life Di (วิชาการ) อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์