Hero
Hero
Hero

บทความสาระความรู้

โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา

ศูนย์บริการ

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

PSY Stats Clinic

บริการให้คำปรึกษาทางสถิติและวิจัยเชิงจิตวิทยา

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

PSYCH CEO

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

บุคลากร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
บุคลากรทั้งหมด
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์
รองคณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี
ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
อาจารย์อาภาพร อุษณรัศมี
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี ภาษาไทย และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
เสาวลักษณ์ วิบุลศิลป์
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา
ณัฐนันท์ มั่นคง
นักจิตวิทยา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา
รองคณบดี ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
วัลลภ สีหเดชวีระ
เจ้าหน้าที่บัณฑิตศึกษา