Hero
Hero
Hero

บทความสาระความรู้

โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา

ศูนย์บริการ

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

PSY Stats Clinic

บริการให้คำปรึกษาทางสถิติและวิจัยเชิงจิตวิทยา

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

PSYCH CEO

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

บุคลากร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
บุคลากรทั้งหมด
อาจารย์ ดร.วรัญญู กองชัยมงคล
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี ภาษาไทย และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
อาจารย์ ดร.พจ ธรรมพีร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ (JIPP) อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาปริชาน และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
อาจารย์อาภาพร อุษณรัศมี
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
อาจารย์ ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์
ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
สุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์
เจ้าหน้าที่สำนักงาน (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
แสงเดือน ชัยเจริญ
เจ้าหน้าที่กิจการนิสิต