Hero
Hero
Hero

บทความสาระความรู้

โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา

ศูนย์บริการ

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

PSY Stats Clinic

บริการให้คำปรึกษาทางสถิติและวิจัยเชิงจิตวิทยา

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

PSYCH CEO

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

บุคลากร

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักวิจัย
บุคลากรทั้งหมด
ภัทรพงศ์ สุทธิรัตน์
นักจิตวิทยา
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
ผู้อำนวยการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยา ประธานแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์ และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา
รองคณบดี ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ และผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา
รัตนาพร โพธิ์งาม
เจ้าหน้าที่วิจัย
อาจารย์ ดร.พจ ธรรมพีร
ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาตรี นานาชาติ (JIPP) อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาปริชาน และอาจารย์ประจำแขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์
เวณิกา บวรสิน
ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์
ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม
ชุติมา หงสะมัต
เจ้าหน้าที่หลักสูตรภาษาไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช
อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาสังคม