Flower
ห้องปฏิบัติการวิจัย EEG

มีอุปกรณ์ EEG 64 Channel ของ BioSemi พร้อมด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ BESA

ห้องปฏิบัติการจิตสรีระ

มีอุปกรณ์วัดการตอบสนองทางสรีระ BioNomadix พร้อมด้วยตัวตรวจจับสัญญาณกล้ามเนื้อ การเต้นของหัวใจ

ห้องปฏิบัติการวิจัยด้านพฤติกรรมและปริชาน

ศึกษาการตอบสนองทางพฤติกรรมและระยะเวลาการตอบสนอง ด้วย
โปรแกรม E-Prime, MediaLab, และ Inquisit Lab

ระบบการเก็บข้อมูลและทำวิจัยออนไลน์ Qualtrics

สำหรับการสร้างแบบสอบถาม การสำรวจ และการทดลองบนออนไลน์

ห้องประชุมงานวิจัยพร้อมระบบสื่อสาร

สำหรับการประชุมวางแผนงานวิจัยแบบออนไลน์

The Most Visited Websites

สำนักบริหารวิจัยจุฬาฯ
www.research.chula.ac.th
ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
www.research.chula.ac.th/th/onlycu-th/
ระบบออนไลน์ สำหรับขอรับทุนสนับสนุนจากสำนักบริหารวิจัย จุฬาฯ
https://erm.research.chula.ac.th/
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 1
www.research.chula.ac.th/th/irb-1/
ระบบงานการพิจารณาเอกสารการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมในคน (CU-REC)
https://curec.research.chula.ac.th/curecweb

ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย คณะจิตวิทยา

ฝ่ายวิจัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 (ห้อง 708)
ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กทม. 10330
Email: psy.research@chula.ac.th
Tel. 662-218-1306
Fax. 662-218-1195