อาจารย์ ดร.พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน์

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

  • Email
    Pimjuta.N@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1341
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Pimjuta Nimmapirat received her Doctoral degree in developmental psychology from Faculty of psychology, Chulalongkorn University, Thailand, where she completed her thesis on Enhancement of Self-regulation for preschool children. In year 2021, she joined the Faculty of psychology, Chulalongkorn University, as a lecturer. Her research interests focus on understanding the role of children’s nature and nurture (especially a parent-child relationship) on the children’s self-regulation, cognitive function, and other significant developmental outcomes. Her current research projects revolve around the topics of the emotional availability of the parents on the development of child self-regulation.


 

การศึกษา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY

 

ทุนวิจัย


The 100th Anniversary Chulalongkorn University Fund for Doctoral Scholarship.

 

Link to Scopus Profile 

Link to Google Scholar Profile