บัณฑิตศึกษา

ภาพรวมหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

 

หลักสูตรบัณฑิตศึกษามีเป้าหมายเพื่อสร้างนักวิจัย นักวิชาการ นักจิตวิทยาที่สามารถสร้างและต่อยอดองค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของศาสตร์และแก้ปัญหาสังคมได้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2566 เป็นต้นไป คณะจิตวิทยาจะมีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 3 หลักสูตร ครอบคลุม 7 แขนงวิชา ดังนี้

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม. และ ศศ.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา


 • เปิดสอนเป็นภาษาไทย ในเวลาราชการ
 • เปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
 • แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม. และ ศศ.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยา


 •  เปิดสอนเป็นภาษาไทย นอกเวลาราชการ
 •  มี 3 แขนงวิชา (ทุกแขนงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
  • จิตวิทยาพัฒนาการ
  • จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
  • การวิจัยจิตวิทยาประยุกต์

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (วท.ม. และ วท.ด.) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา


 •  เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในเวลาราชการ
 •  มี 3 แขนงวิชา (ทุกแขนงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาโทและปริญญาเอก)
  • จิตวิทยาสังคม
  • จิตวิทยาปริชาน
  • จิตวิทยาธุรกิจ

หลักสูตรที่ผ่านมา

 

ในระหว่างปีการศึกษา 2561 ถึง 2565 คณะจิตวิทยามีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทั้งสิ้น 1 หลักสูตร ครอบคลุม 5 แขนงวิชา

 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ม. และ ศศ.ด.) สาขาวิชาจิตวิทยา (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)


 

โดยเปิด 5 แขนงวิชา ดังนี้

 • แขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
 • แขนงวิชาจิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์ (สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
 • แขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ
 • แขนงวิชาจิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน
 • แขนงวิชาการวิจัยจิตวิทยาประยุกต์

ติดต่องานบัณฑิตศึกษา

Email: psy.grad@chula.ac.th