Flower

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยินดีบริการเกี่ยวกับ "จิตวิทยา และ พัฒนาการมนุษย์" เพื่อสร้างความรู้-ความเข้าใจด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมไทย

ข่าวและกิจกรรม

 

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Psychology Center for Life-Span Development and Intergeneration) ได้รับทุนจากโครงการสร้างเสริมพลังจุฬาฯ ก้าวสู่ศตวรรษที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของโครงการมี 2 ข้อ ดังนี้

 

  1. เพื่อสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากความแข็งแกร่งของศาสตร์ด้านจิตวิทยาพัฒนาการ (Developmental Psychology) โดยการผลิตงานวิจัยด้านจิตวิทยาพัฒนาการจากความร่วมมือกับนานาชาติ และเผยแพร่ องค์ความรู้ด้านจิตวิทยาที่มีคุณภาพสูงแก่สาธารณะในระดับชาติและนานาชาติ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้านจิตวิทยาพัฒนาการแก่สังคมในระดับประเทศและระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการผลิต และเผยแพร่นวัตกรรมการให้บริการทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพ มีหลักฐานเชิงประจักษ์สนับสนุน สร้างพันธมิตรเครือข่ายด้านงาน จิตวิทยาพัฒนาการเพื่อสร้างประโยชน์และสอดรับกับความต้องการของสังคมได้อย่างยั่งยืน

 

ข่าวสารกิจกรรม

 

บทความสาระน่ารู้

 

 

กรรมการศูนย์

 

รองศาสตราจารย์ ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ กรรมการ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายวิชาการ)
ศาสตราจารย์ ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล กรรมการ
รองศาสตราจารย์สักกพัฒน์ งามเอก กรรมการ
อาจารย์ ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน กรรมการ
อาจารย์ ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล กรรมการ
อาจารย์อาภาพร อุษณรัศมี กรรมการ
อาจารย์พิมพ์จุฑา นิมมาภิรัตน์ กรรมการ
คุณณัฏฐภรณ์ ขุนไชย กรรมการ (นักจิตวิทยา)
คุณณัฐนันท์ คงคาหลวง ประธานคณะกรรมการ (ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ฝ่ายบริหาร)
คุณวธูสิริ พรหมดวง กรรมการและเลขานุการ

 

ติดต่อสอบถาม

Life Di

ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย