ปริญญาบัณฑิต

ภาพรวมปริญญาบัณฑิต

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรีของคณะจิตวิทยา มุ่งสร้างนิสิตที่รู้หลักการทางจิตวิทยารอบด้าน มีทักษะโดดเด่นด้านการวิจัยพฤติกรรมมนุษย์ และสามารถนำความรู้จิตวิทยาไปปรับใช้เพื่อจัดการพฤติกรรมมนุษย์ได้ในหลากหลายบริบท

 

โดยปัจจุบันคณะจิตวิทยามีหลักสูตรระดับปริญญาตรีสองหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (B.Sc. in Psychology) ซึ่งสอนเป็นภาษาไทย และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา (B.Sc. in Psychological Science) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติสองปริญญา (Joint Degree) ร่วมกับ University of Queensland ประเทศออสเตรเลีย