Flower

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

ศูนย์สุขภาวะทางจิต เป็นศูนย์ให้บริการทางจิตวิทยาของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างสุขภาวะทางจิตให้กับสังคมไทยรวมถึงการเป็นศูนย์ด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร

ข่าวและกิจกรรม

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

 

ศูนย์สุขภาวะทางจิตของคณะจิตวิทยาเป็นศูนย์บริการด้านจิตวิทยาแห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการทั้งด้านการเรียนการสอนผ่านการฝึกปฏิบัติ การวิจัย และการบริการวิชาการอย่างครบวงจร มีบริการให้การปรึกษาอย่างเป็นมาตรฐานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ รวมถึงการให้ความรู้ทางจิตวิทยาแก่บุคคลทั่วไป หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

 

พันธกิจ


  1. การนำองค์ความรู้ทางจิตวิทยาเป็นแนวทางชี้นำทางปัญญาสู่สังคมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. การให้บริการวิชาการทางด้านจิตวิทยาและเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะ
  3. การสร้างผลงานวิจัยให้ได้คุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
  4. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการระดับนานาชาติ

 

ศูนย์สุขภาวะทางจิตได้ดำเนินงานมามากกว่า 10 ปี มีการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ รวมถึงให้ความสำคัญในการบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาอย่างเป็นมาตรฐานและตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมีจุดมุ่งหมายในการบูรณาการองค์ความรู้ทางจิตวิทยากับการให้บริการเพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาวะทางจิตที่ดีให้คนในสังคมผ่านบริการต่างๆ ดังนี้

 

  • บริการให้คำปรึกษาแบบเดี่ยว แบบคู่ และแบบกลุ่ม
  • บริการทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก
  • บริการให้ความรู้ทางจิตวิทยาผ่านการบรรยายและการฝึกอบรม
  • บริการทำวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสุขภาวะทางจิต

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์และทำการนัดหมายที่

 

บริการของศูนย์

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบรายบุคคล คู่รัก และครอบครัว
บริการให้ความรู้ทางจิตวิทยา
บริการดูแลสุขภาวะทางจิตในระดับองค์กร (Employee Assistance Programme)
บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาคลินิก
บริการการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยา

นักจิตวิทยาที่ให้บริการ

 

คณาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

 

รายชื่อ
ความเชี่ยวชาญ
1.
อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาตามแนวคิดพลวัตทางจิต (Psychodynamic Perspectives)
2
ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
จิตวิทยาเชิงบวก (Positive Psychology)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม (Group Counseling and Group Psychotherapy)
Post Traumatic Growth
3.
ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
Counseling and Psychotherapy
Mental Health Development
Mental Health in Adult and Aging
4.
ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy; CBT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบมุ่งเน้นการยอมรับและพันธสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy; ACT)
โปรแกรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะพ่อแม่เชิงบวก (Positive Parenting Training; PPT)
การรับมือภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวลและความเครียด
ปัญหาในการปรับตัว
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
5.
ผศ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy; CBT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบมุ่งเน้นการยอมรับและพันธสัญญา (Acceptance and Commitment Therapy; ACT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวรูปแบบโครงข่ายความคิด (Schema Therapy; ST)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับคู่รักผ่านการปรับพฤติกรรมแบบผสมผสาน (Integrative Behavioural Couple Therapy; IBCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับคู่รักแบบมุ่งเน้นอารมณ์ความรู้สึก (Emotion-Focused Couple Therapy; EFCT)
การรับมือภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวลและความเครียด
ปัญหาในการปรับตัว
6.
อาจารย์ ดร.วรัญญู กองชัยมงคล
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counselling; BC)
Personal Growth Group
7.
อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ
Psychological Counseling base on Humanistic and Buddhist approach
Interpersonal Relationship
Personal Growth and Development
Compassion, Loving, Kindness and Well-Being
Positive Psychology and Happiness

 

 

นักจิตวิทยาการปรึกษาประจำศูนย์

 

รายชื่อ
ความเชี่ยวชาญ
1.
คุณจิรีรัตน์ สิทธิวงศ์
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแนวพุทธ (Buddhist Counselling; BC)
ปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างคู่รัก
การรับมือกับภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด
การพัฒนาศักยภาพส่วนบุคคล

 

 

นักจิตวิทยาการปรึกษา (part-time)

 

รายชื่อ
ความเชี่ยวชาญ
1.
คุณสุคนธา อึ้งสมรรถโกษา
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบอัตถิภาวะนิยม (Existential Therapy)
จิตบำบัด EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
ภาวะสะเทือนใจ (Psychological Trauma)
การรับมือกับภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
2
คุณพัฒนา สูงเจริญศิริ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบซาเทียร์ (Satir Model Therapy; SMT)
การรับมือกับภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
3.
คุณพิมสิริ เรืองจิรนันท์
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบ EMDR (Eye Movement Desensitisation and Reprocessing)
Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
การบำบัดในกระบะทราย Sand Tray Therapy
การรับมือกับความเครียด ความวิตกกังวล
การรับมือกับภาวะสูญเสีย
การพัฒนาตนเอง
4.
คุณสารญา ธัญญเจริญ
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง (Person-Centered Therapy; PCT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาเหตุผล อารมณ์และพฤติกรรม Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบพิจารณาความเป็นจริง Reality Therapy (RT)
Couple Therapy
การจัดการอารมณ์, การรับมือกับความเครียดและความวิตกกังวล
ปัญหาความสัมพันธ์
การพัฒนาตนเอง
5.
คุณคงพล แวววรวิทย์
การปรึกษาเชิงจิตวิทยาผ่านการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioural Therapy; CBT)
การรับมือกับภาวะซึมเศร้า ความกลัว ความวิตกกังวล และความเครียด
ปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัว
ปัญหาในการปรับตัว

 

อัตราค่าบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

 

 

 

ช่องทางการชำระค่าบริการ

 

 

 

ช่องทางการรับบริการ

 

 

เยี่ยมชมเว็บไซต์และทำการนัดหมายที่

 

ติดต่อสอบถาม

ศูนย์สุขภาวะทางจิต

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 5 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330