Flower

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

ข่าวและกิจกรรม

งานบริการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำข้อความรู้ทางจิตวิทยาไปต่อยอดทางการศึกษาและประยุกต์ในการพัฒนาชีวิต

ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการต่าง ๆ ตามหลักการทางจิตวิทยาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตสาระความรู้ด้านจิตวิทยาผ่านหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊ค บทความออนไลน์ และการสัมภาษณ์รายการวิทยุ โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม

งานบริการวิชาการ

ชั้น 7 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330