ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี

ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

  • Email
    Somboon.J@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1328
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Dr. Somboon Jarukasemthawee is a lecturer in Clinical/Counseling Psychology at the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University, with a research interest in how Eastern philosophies could be integrated into mindfulness psychotherapies, cognitive behavioral therapy for Thais, psychological distress (depression, anxiety, and stress) and positive psychological functions (well-being, acceptance, compassion, and grit). Currently, Dr. Jarukasemthawee teaches courses on Cognitive-Behavioral Therapy and Evidence-Based Psychology Therapies to postgraduate psychology students and Theories of Personality Psychology for undergraduate psychology students. Dr. Jarukasethawee is a Clinical Psychologist licensed in Thailand.


 

การศึกษา


UNIVERSITY OF QUEENSLAND
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาคลินิก

UNIVERSITY OF QUEENSLAND
MPSYCH. IN CLINICAL PSYCHOLOGY

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา (เกียรตินิยม)

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. COGNITIVE BEHAVIOURAL THERAPY (CBT)
2. MINDFULNESS INTERVENTIONS
3. ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY (ACT)
4. SCHEMA FOCUSED THERAPY
5. PSYCHOLOGICAL DISTRESS (DEPRESSION, ANXIETY, STRESS)
6. POSITIVE PSYCHOLOGY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. Clinical Psychology
2. Cognitive Behavioral Therapy (CBT)
3. Mindfulness-Based Psychotherapies
4. Psychopathology (Depression, Anxiety Disorders, and Internet addiction)
5. Positive Psychology
6. Positive Parenting Interventions
7. Couple Therapies
8. Stress in workplace

 

Link to Scopus Profile 

Link to Google Scholar Profile