Flower

CU Radio

สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 101.5 MHz คลื่นความรู้สู่ประชาชน สร้างสรรค์และเผยแพร่เนื้อหาความรู้ ข่าวสาร สาระบันเทิงที่หลากหลายอย่างมีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ประชาชน

รายการวิทยุ “คลินิก 101.5”

สถานีวิทยุจุฬาฯ FM 101.5 MHz

 

มิติการเยียวยา – การให้คำแนะนำการดูแลจิตใจ โดยอาจารย์คณะจิตวิทยา จุฬาฯ
ออกอากาศ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30-10.55 น.

โดย คุณอรอุมา พงษ์แสง ผู้ดำเนินรายการประจำสถานีวิทยุจุฬาฯ

 

 

 

เรื่อง วิทยากร วันที่ URL
การดูแลผู้สูงวัยในครอบครัว รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 15 ก.ย. 2566 LINK
จิตวิทยากับการรับมือมิจฉาชีพ อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 8 ก.ย. 2566 LINK
ความโน้มเอียงในการจดจำสิ่งที่เป็นลบมากกว่าสิ่งที่เป็นบวก Negativity Bias อ. ดร.พจ ธรรมพีร 1 ก.ย. 2566 LINK
ผู้นำเชิงบวกและความสุขในการทำงาน ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 25 ส.ค. 2566 LINK
Growth mindset ความคิดที่ช่วยให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการทำงาน อ. ดร.ศุภณัฐ ศรีอุทัยสุข 18 ส.ค. 2566 LINK
ปัญหาสุขภาพจิตและการนอนไม่หลับ ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 11 ส.ค. 2566 LINK
ลักษณะของผู้มีความหวัง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 4 ส.ค. 2566 LINK
อคติทางความคิด อ. ดร.เจนนิเฟอ์ ชวโนวานิช 28 ก.ค. 2566 LINK
อัตลักษณ์ในวัยรุ่น อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 21 ก.ค. 2566 LINK
ภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ
7 ก.ค. 2566 LINK
AI กับบทบาทที่ปรึกษาทางจิตวิทยา
อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์
23 มิ.ย. 2566 LINK
สอนลูกจัดการอารมณ์อย่างไรให้ได้ผลดีตลอดชีวิต
อ.อาภาพร อุษณรัศมี
16 มิ.ย. 2566 LINK
การดูแลผู้สูงวัยที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง
ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
9 มิ.ย. 2566 LINK
บุคลิกภาพแบบอำนาจนิยม ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2 มิ.ย. 2566 LINK
สื่อสารอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 26 พ.ค. 2566 LINK
การเสริมสร้างให้เด็กมีจิตใจที่เข้มแข็ง (resilience) อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 19 พ.ค. 2566 LINK
ทฤษฎีสมคบคิดที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รศ.สักกพัฒน์ งามเอก 5 พ.ค. 2566 LINK
เพราะมีความหวังจึงมีพลังชีวิต ผศ. ดร.ชมพูนุท ศรีจันทร์นิล 28 เม.ย. 2566 LINK
การออกแบบความคิด (mindset) อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 21 เม.ย. 2566 LINK
ความเชื่อว่าเรื่องร้าย ๆ จะไม่เกิดขึ้นกับเรา ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 14 เม.ย. 2566 LINK
ที่ว่างของความรัก อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 7 เม.ย. 2566 LINK
การประคับประคองความรัก ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 31 มี.ค. 2566 LINK
ถ้าเราเชื่อว่าเราทำได้เราก็จะทำสำเร็จ ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 24 มี.ค. 2566 LINK
การสื่อสารในงานบริการสุขภาพ อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 17 มี.ค. 2566 LINK
การสื่อสารอย่างสันติ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 10 มี.ค. 2566 LINK
ความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 3 มี.ค. 2566 LINK
การ bully ในโรงเรียน อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 24 ก.พ. 2566 LINK
การดูแลจิตใจกับการเผชิญภัยพิบัติ ผศ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 17 ก.พ. 2566 LINK
การพัฒนาและรักษาความสัมพันธ์กับคู่รัก และการรักตัวเอง ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 10 ก.พ. 2566 LINK
การดูแลสุขภาพใจของผู้สูงวัย อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 3 ก.พ. 2566 LINK
การรักษาเป้าหมายที่ตั้งไว้ (ตอนปีใหม่) อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 27 ม.ค. 2566 LINK
รูปแบบความสุข ผศ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 20 ม.ค. 2566 LINK
การมีความหวัง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ม.ค. 2566 LINK
พัฒนาการทางการพูด (ช้า) คุณณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 6 ม.ค. 2566 LINK
คุยกับลูกอย่างไรให้ได้ผล อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 30 ธ.ค. 2565 LINK
การสื่อสารเพื่อสร้างความปลอดภัยทางใจ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 16 ธ.ค. 65 LINK
การสื่อสารกับผู้สูงวัย ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 9 ธ.ค. 65 LINK
ทฤษฎีการกำหนดตัวเอง self-determination theory ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 2 ธ.ค. 65 LINK
รูปแบบความคิดที่อาจทำให้สุขภาพจิตแย่ลง อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 25 พ.ย. 65 LINK
สิทธิและหน้าที่เด็ก ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 18 พ.ย. 65 LINK
การสร้างความสุขด้วยการคิดบวก ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 4 พ.ย. 64 LINK
การลดความเครียดในที่ทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 28 ต.ค. 65 LINK
การยืนยันตนเอง เทคนิคดีต่อใจในวันที่ล้มลง
ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์
21 ต.ค. 65 LINK
ร่างกฎของกพ.ว่าด้วยการห้ามผู้มีอารมณ์ผิดปกติเด่นชัดและรุนแรงเข้ารับราชการพลเรือน
อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม
30 ก.ย. 65 LINK
การเมตตาตนเอง
อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ
23 ก.ย. 65 LINK
แนวทางในการสร้างความสุข
รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ
16 ก.ย. 65 LINK
การให้เด็กเรียนรู้เรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ
อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน
26 ส.ค. 65 LINK
จิตวิทยากับการใช้เหตุผล และตรรกะวิบัติ อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 19 ส.ค. 65 LINK
การวิจัยทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับนิสิตนักศึกษาที่ติดโควิด-19 ผศ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 5 ส.ค. 65 LINK
บัญชีในใจ (mental account) ผศ.สักกพัฒน์ งามเอก 29 ก.ค. 65 LINK
ความเหงาและว้าเหว่ในผู้สูงอายุ ศ. ดร.อรัญญา ตุ้ยคำภีร์ 15 ก.ค. 65 LINK
งานวิจัยเกี่ยวกับการยอมรับ/การกีดกัดบุคคลข้ามเพศในการทำงาน ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8 ก.ค. 65 LINK
กรณีศึกษาจิตวิทยาจากข่าว ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 1 ก.ค. 65 LINK
ความสำคัญของผู้ที่มีอิทธิพลในสื่อ อ. ดร.สุภสิรี จันทวรินทร์ 24 มิ.ย. 65 LINK
พฤติกรรมการทำร้ายเด็กและเยาวชน ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 17 มิ.ย. 65 LINK
การระมัดระวังการโพสต์รูปในโซเชียลมีเดีย อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 10 มิ.ย. 65 LINK
แนวทางในการจัดการความเครียด ผศ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 3 มิ.ย. 65 LINK
การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ชีวิตการทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 27 พ.ค. 65 LINK
ความหมายของการมีชีวิต อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 13 พ.ค. 65 LINK
การสร้างความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ผศ. ดร.เรวดี วัฒฑกโกศล 6 พ.ค. 65 LINK
การสื่อสารที่สร้างความปลอดภัยทางใจ อ. ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ 29 เม.ย. 65 LINK
บุคลิกภาพของผู้สมัครรับเลือกตั้ง อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 22 เม.ย. 65 LINK
การสื่อสารของคนในครอบครัวที่มีวัยหลากหลาย รศ. ดร.พรรณระพี สุทธิวรรณ 15 เม.ย. 65 LINK
การปรับสภาพจิตใจของคนในครอบครัว ในช่วง Covid19 อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 8 เม.ย. 65 LINK
ความทรงจำ อ. ดร.พจ ธรรมพีร 1 เม.ย. 65 LINK
การทำงานที่หลอมรวมอย่างลงตัว ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 25 มี.ค. 65 LINK
พ่อแม่สังเกตของพัฒนาการของเด็กอย่างไร ว่าปกติหรือช้ากว่าวัย ณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 18 มี.ค. 65 LINK
การนำเสนอข้อมูลในสื่อของกลุ่ม LGBT+ อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 11 มี.ค. 65 LINK
ปรับชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยจาก Cyber Bullying ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 4 มี.ค. 65 LINK
การสื่อสารให้ลูกเกิดความมั่นใจ อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 25 ก.พ. 65 LINK
ความคิดสร้างสรรค์ พรสวรรค์ที่พัฒนาได้ ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 18 ก.พ. 65 LINK
วันแห่งความรัก รู้จักรักตัวเอง อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 11 ก.พ. 65 LINK
วิทยฐานะจิตวิทยา อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 4 ก.พ. 65 LINK
ตระหนักไม่ตระหนกเมื่อเผชิญกับความเครียด จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 28 ม.ค. 65 LINK
การก้าวเข้าสู่วัยรุ่น อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 21 ม.ค. 65 LINK
ความสุขอยู่ที่ใด มีปัจจัยอะไรช่วยบ้าง ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 14 ม.ค. 65 LINK
การตั้งปณิธานปีใหม่ เคล็ดลับบรรลุเป้าหมายให้ได้ในปีนี้  อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 7 ม.ค. 65 LINK
การเลี้ยงลูกเชิงบวก Connect before correct อ.อาภาพร อุษณรัศมี 31 ธ.ค. 64 LINK
เพิ่มพลังบวกให้ตนเองด้วยการขอบคุณ ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 24 ธ.ค. 64 LINK
การจัดการความเหงา ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 17 ธ.ค. 64 LINK
คุยกับลูกอย่างไรให้ได้ผล อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 10 ธ.ค. 64 LINK
การดูแลเด็กวัยซน ณัฏฐภรณ์ ขุนไชย 3 ธ.ค. 64 LINK
วิกฤตวัยกลางคน Midlife crisis จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ 26 พ.ย. 64 LINK
การเล่านิทานสานสัมพันธ์ในครอบครัว อ.อาภาพร อุษณรัศมี 19 พ.ย. 64 LINK
การ bully ทางคำพูด ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 12 พ.ย. 64 LINK
ภาวะหมดไฟในการเรียน ผศ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 5 พ.ย. 64 LINK
แนวทางปฏิบัติต่อลูกอย่างไรให้เหมาะสม ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 29 ต.ค. 64 LINK
องค์ประกอบของความสุข อ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 22 ต.ค. 64 LINK
การเสริมสร้างกำลังใจในการทำงาน อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 15 ต.ค. 64 LINK
การสวมหน้ากากอนามัยกับความสัมพันธ์กับคนใกล้ตัว ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 8 ต.ค. 64 LINK
ส่องกระจกมองตัวเอง อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 1 ต.ค. 64 LINK
การสื่อสารในยุคโควิด 19 อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 24 ก.ย. 64 LINK
การดูแลจิตใจตนเองระหว่างการระบาดของโรคโควิด 19 อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 17 ก.ย. 64 LINK
แนวทางการปรับตัวในการเรียนออนไลน์ อ. ดร.พจ ธรรมพีร 10 ก.ย. 64 LINK
อำนาจช่วยลดทอนความเห็นใจได้หรือไม่ ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 3 ก.ย. 64 LINK
การดูแลเด็กในช่วงที่มีการเรียนอยู่ที่บ้าน อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 27 ส.ค. 64 LINK
เทคนิควิธีคิดสร้างสุข อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 20 ส.ค. 64 LINK
การฟื้นพลังจากความเครียด ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ส.ค. 64 LINK
เพิ่มทักษะชีวิตในยุคโควิด 19 ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 6 ส.ค. 64 LINK
การเห็นคุณค่าในตนเอง อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 30 ก.ค. 64 LINK
โครงการสำรวจสุขภาวะของนิสิตจุฬาฯ อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 23 ก.ค. 64 LINK
ตรวจสอบสุขภาพใจในช่วงโควิด-19 ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 16 ก.ค. 64 LINK
แนวทางทางจิตวิทยา เมื่อบ้านกลายเป็นโรงเรียน อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 9 ก.ค. 64 LINK
อคติในการตัดสินใจ อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 2 ก.ค. 64 LINK
ความไว้เนื้อเชื่อใจที่ส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก อ.อาภาพร อุษณรัศมี 25 มิ.ย. 64 LINK
พัฒนาชีวิต พัฒนาความคิด ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช 18 มิ.ย. 64 LINK
พฤติกรรมติดลบกับผลกระทบที่เกิดขึ้น ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 11 มิ.ย. 64 LINK
เจตคติรังเกียจกลุ่มในภาวะโควิด 19 อ. ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์ 4 มิ.ย. 64 LINK
การแก้ปัญหาการหมดไฟในการทำงาน อ. ดร.สมบุญ จารุเกษมทวี 28 พ.ค. 64 LINK
แนวทางการจัดการความเครียด อ. ดร.วิทสินี บวรอัศวกุล 21 พ.ค. 64 LINK
การโน้มน้าวใจในการรับวัคซีน : การประยุกต์ความรู้ด้านจิตวิทยาสังคม ผศ. ดร.วัชราภรณ์ บุญญศิริวัฒน์ 14 พ.ค. 64 LINK
แนวทางการบริหารจิตใจในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 7 พ.ค. 64 LINK
การแบ่งพรรคแบ่งพวก อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 30 เม.ย. 64 LINK
การเหยียดเชื้อชาติ (Asian Hate) อ. ดร.พนิตา เสือวรรณศรี 23 เม.ย. 64 LINK
ความเครียดของสมาชิกครอบครัวที่ต้องแยกกันกักตัวในช่วง COVID-19 อ. ดร.พจ ธรรมพีร 16 เม.ย. 64 LINK
ผลกระทบของวัยรุ่นในช่วงการแพร่ระบาด COVID-19 ผศ. ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล 9 เม.ย. 64 LINK
มีลูกคนเดียวดีหรือไม่ อ. ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน 2 เม.ย. 64 LINK
แนวทางการพูดคุยกับคนที่คิดต่าง อ. ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา 26 มี.ค. 64 LINK
เก็บบทเรียนในสถานการณ์ COVID-19 ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 19 มี.ค. 64 LINK
มีความหวังอย่างไรในช่วง COVID-19 อ. ดร.เจนนิเฟอร์ ชวโนวานิช 12 มี.ค. 64 LINK
จะฝึกตนเองอย่างไรให้เป็นนักคิด ผศ.ชูพงศ์ ปัญจมะวัต 5 มี.ค. 64 LINK
การจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพจิตวิทยา อ. ดร.จุฑาทิพย์ วิวัฒนาพันธุวงศ์ 26 ก.พ. 64 LINK
แรงจูงใจในการออมเงิน อ. ดร.จิรภัทร รวีภัทรกุล 19 ก.พ. 64 LINK
ใจสงบสยบความกลัวต่อการเปลี่ยนแปลง ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 12 ก.พ. 64 LINK
จิวิทยากับการออกแบบในชีวิตประจำวัน อ. ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์ 5 ก.พ. 64 LINK
การใช้การสื่อสารเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการรับมือภัย COVID-19 อ. ดร.ภัคนันท์ จิตต์ธรรม 8 ธ.ค. 63 LINK
ความขัดแย้งภายในครอบครัว อ. ดร.วรัญญู กองชัยมงคล 1 ธ.ค. 63 LINK
ความคิดต่างวัยปรับใจอย่างไรดี ผศ. ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย 10 พ.ย. 63 LINK
แนวทางดูแลจิตใจในภาวะวิกฤต ผศ. ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ 3 พ.ย. 63 LINK
ประสบการณ์ในวัยเด็กส่งผลกระทบในตอนโตอย่างไรบ้าง ผศ. ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์ 13 ต.ค. 63 LINK
การทำงานแบบปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง อ.อิสระ พัฒนะศึกษา 6 ต.ค. 63 LINK