Flower

PSYCH CEO

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างครบวงจร ทั้งสร้างข้อสอบคัดเลือกบุคลากร การวัด-การประเมิน การพัฒนามาตรวัดเพื่อการประเมินและการแก้ไขปัญหาภายในองค์กร การตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา และการจัดอบรมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพองค์กรอย่างยั่งยืน

ข่าวและกิจกรรม

 

พันธกิจ

 1. บริการการประเมินและเครื่องมือการประเมินตามองค์ความรู้และหลักฐานเชิงประจักษ์ในด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร เพื่อระบุปัญหาและพัฒนาเครื่องมือในกระบวนการคัดสรร จัดตำแหน่ง ฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร
 2. บริการให้คำปรึกษาอย่างผู้เชี่ยวชาญแก่องค์กรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาสุขภาวะในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

 

 

บริการของศูนย์ฯ

การพัฒนามาตรวัดทางจิตวิทยา
การขอใช้มาตรวัดทางจิตวิทยาเพื่อการศึกษาวิจัย
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางจิตมิติของมาตรวัดทางจิตวิทยา
ออกแบบการประเมินและให้บริการประเมินสำหรับบุคลากรในองค์การภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

 

 

การดำเนินงานที่ผ่านมา

 

 

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร (PSYCH-CEO) ได้จัดตั้งโครงการเพื่อให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่าง ๆ ในปีงบประมาณ 2562-2565 ดังนี้

 

 1. โครงการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของผู้อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร
  โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา บริษัทเอกชน และมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา
 2. โครงการพัฒนาแบบวัดความถนัดและความสนใจสำหรับการประกอบอาชีพของนักเรียน
  โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานเอกชน
 3. โครงการพัฒนาแบบวัดการประเมินการพัฒนาตนเอง
  โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา และ งานบริการวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานเอกชน
 4. โครงการวิเคราะห์คุณภาพของแบบประเมินความเสี่ยง
  โครงการการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภาครัฐ
 5. โครงการประเมินและจัดอบรมเกี่ยวกับภาวะหมดไฟ (Burnout to Balance)
  โครงการความร่วมมือระหว่างศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา และ ศูนย์สุขภาวะทางจิต คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ
 6. โครงการพัฒนาแบบวัดสภาวะหมดไฟ
  กิจกรรมภายในศูนย์ พัฒนามาตรวัดเพื่อเป็นมาตรพร้อมสำหรับให้บริการการวัดการประเมิน
 7. โครงการความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับบริษัทเอกชนภายนอกมหาวิทยาลัย
  สัญญาความร่วมมือทางวิชาการในการจัดทำมาตรวัดและแบบเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 8. ครงการแผนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมความผูกพันภายในองค์การ
  ความร่วมมือระหว่างศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา และ งานบริการวิชาการ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

ขั้นตอนการขอใช้มาตรวัดทางจิตวิทยา

 

 

ศูนย์จิตวิทยาเพื่อประสิทธิภาพองค์กร คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีบริการสำหรับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจที่มีความต้องการใช้มาตรวัดทางจิตวิทยาประกอบการศึกษาวิจัยต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้ต่อไปนี้

 

 

 

1. ค้นหาข้อมูลมาตรวัดที่ต้องการ จาก https://cuir.car.chula.ac.th/ โดยสามารถค้นหาได้จากคำสำคัญที่ต้องการ อาทิ “ความวิตกกังวล” , “การกำกับอารมณ์” หรือค้นหาจากชื่อของผู้จัดทำวิทยานิพนธ์ โดยมาตรวัดที่สามารถดำเนินการขออนุญาตใช้ได้นั้นต้องอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือเป็นวิทยานิพนธ์จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

 

 

 

 

2. ดาวน์โหลดเอกสารการขอใช้มาตรวัด จาก QR Code ข้างต้น หรือ https://drive.google.com/file/d/1jGoWeUWTvwihHgYxVRW7J0ITO_5ZhKP4/view?usp=sharing พร้อมกรอกข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วน ภายในเอกสารประกอบไปด้วย 2 ส่วนคือ

 

 • แบบฟอร์มการขอใช้มาตรวัด (กรณีนิสิตนักศึกษา ต้องได้รับการรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอใช้มาตรวัด)
 • สัญญาการขอใช้มาตรวัดทางจิตวิทยา

 

เมื่อตรวจสอบรายละเอียดถูกต้องเรียบร้อย สามารถส่งเอกสารให้ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาผ่านทาง psyassesscu@gmail.com เพื่อดำเนินการขออนุญาตใช้มาตรวัดต่อไปตามขั้นตอน (ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 1 – 2 สัปดาห์) เมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นผู้ขอใช้มาตรจะได้รับเอกสารฉบับอนุมัติพร้อมมาตรวัดทาง e-mail ตอบกลับ

 

 

 

 

3. ประเมินความพึงพอใจในการรับบริการ ผ่านแบบสอบถามความพึงพอใจโดยการแสกน QR code หรือที่ https://chulapsychology.qualtrics.com/jfe/form/SV_cS9VcXgFuab8ATA เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการและปรับปรุงบริการของศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาต่อไป

 

 

ติดต่อสอบถาม

PSYCH CEO

ชั้น 6 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330