Flower

ตำแหน่งงาน

รับสมัคร พนักงานวิสามัญ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา

รับสมัคร พนักงานวิสามัญ ตำแหน่ง นักจิตวิทยา ประกาศรับสมัคร จำนวนที่เปิดรับสมัคร : 1 อัตรา อัตราเงินเดือน : 25,000 – 28,000 บาท ระดับการศึกษา : สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยา ลักษณะงาน งานสอนชั่วโมงปฏิบัติการทางจิตวิทยา รายวิชากลุ่มสถิติ วิจัย และคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางจิตวิทยา ระดับปริญญาตรี ให้คำปรึกษาเชิงวิชาการแก่นิสิตที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือคำแนะนำเบื้องต้นในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ด้วยโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ สื่อสารและให้บริการข้อมูลความรู้เชิงวิชาการด้านจิตวิทยาแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อสอบถาม นายนภดล สุขดวง โทร : 02 218 0309 อีเมล : Naphadon.S@chula.ac.th

อ่านเพิ่มเติม