การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Finding the Story in the Data”

31 May 2024

 

More than 40 Experience Management (XM) practitioners attended the workshop “Finding the Story in the Data” at the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University, Thailand, on Friday, May 31st, 2024.

 

The workshop was led by Lara Truelove, the Program Leader of SAP/Qualtrics Center for Experience Management, and Assistant Professor Dr. Thipnapa Huansuriya, the Director of the M.S./Ph.D. in Business Psychology Program at the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University.

 

Mastering the art of finding the story in survey data is a crucial skill in the Experience Management (XM) communities*. At the workshop, attendees not only learned these skills but also shared practical approaches to finding meaningful and actionable stories in the customer and employee experience survey data.

 

We deeply appreciate everyone’s active participation and engagement and encourage you to put these valuable skills into immediate action.

 

*from XM Talent and Skills Study, April 2023

 

 


 

แขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ SAP/Qualtrics Center for Experience Management ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Finding the Story in the Data” เมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ดำเนินการอบรมโดยคุณ Lara Truelove ซึ่งเป็น Program Leader ของ SAP/Qualtrics Center for Experience Management และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์นภา หวนสุริยา ประธานแขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ทักษะการค้นหาเรื่องราวที่มีความหมายจากข้อมูลเป็นทักษะหนึ่งที่คนทำงานในด้านการจัดการประสบการณ์ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ* ในการอบรมนี้ ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการค้นหาเรื่องราวที่มีความหมายและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าและพนักงานให้ดียิ่งขึ้น

 

ผู้จัดขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการอบรมทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหวังว่าเนื้อหาการอบรมจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานของท่านได้โดยตรง

 

*from XM Talent and Skills Study, April 2023

 

 

 

 

 

 

Album Photo

 

 

แชร์คอนเท็นต์นี้