ศูนย์ Life Di จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเสริม ปรับ และเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเด็ก”

15 Aug 2022

ในวันที่ 2 ถึง 5 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ทางศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย (Life Di) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างเสริม ปรับ และเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมาะสมในวัยเด็ก” เพื่อพัฒนาศักยภาพให้แก่บุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ณ ห้องประชุมสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

 

การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนงานตาม (MOU) ระหว่างกรมกิจการเด็กและเยาวชน กับคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจวิธีการปรับพฤติกรรมในเด็ก จริยธรรมการทำงานกับเด็ก และผู้ปกครอง และทักษะการดูแลจิตใจเชิงจิตวิทยาในผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนาการ

 

การอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมนั้นเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านการดูแลเด็กจาก 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนบ้านปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กชายปากเกร็ด และสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาหลากหลายท่านเป็นผู้บรรยายในการอบรมครั้งนี้ ซึ่งผู้เข้ารับการอมรบในครั้งนี้ได้รับความรู้อย่างเต็มที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 🌻💖

 

ในอนาคตทางศูนย์ Life Di ของเราจะยังดำเนินการจัดกิจกรรม ดี ๆ อย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข้อมูลและข่าวสารจากศูนย์ Life Di ของเราได้จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 

💻 Facebook : Chulalifedi หรือ www.chulalifedi.com

📱 Line ID : @chulalifedi หรือ โทรศัพท์ 02-2181339

 

แชร์คอนเท็นต์นี้