ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภลัคน์ ลวดลาย

อาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาธุรกิจ

  • Email
    Supalak.L@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1380
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Ms.Supalak Luadlai graduated the bachelor degree in education (2nd class honor) from the Faculty of Education, Chulalongkorn University. After working as a copy-writer in Thai Life Insurance, LTD. for two years, she decided to continue her master’s degree in developmental psychology, Chulalongkorn University. Then, she has started to work as a lecturer at the Faculty of Psychology, Chulalongkorn University. In the meantime, she continued her post-graduate study in Clinical Child Psychology (Research Program) at the University of New South Wales, Australia. After finished her PhD in 2013, she has recently worked as a lecturer in the applied psychology section.


 

การศึกษา


UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประถมศึกาา

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY
2. APPLIED RESEARCH IN PSYCHOLOGY

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. Cognitive vulnerability in depression and anxiety
2. Attention in children with cerebral palsy
3. The transmission of vulnerabilities from parents to children
4. Violent behavior in children and adolescents

 

ทุนวิจัย

1. เงินทุนวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
2.เงินทุนวิจัยจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

Link to Scopus Profile