อาจารย์ ดร.พูลทรัพย์ อารีกิจ

ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์ประจำแขนงวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

  • Email
    Poonsub.A@chula.ac.th
  • Phone Number
    02-218-1326
  • Office
    คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 8
Flower

ประวัติ


Poonsub is a full-time lecturer in the faculty of Psychology, Chulalongkorn University. She received her Ph.D. in Counseling psychology at Chulalongkorn University, located in Bangkok, Thailand. She has experience in Mixed method studies and qualitative research methods: Phenomenology, Interpretative Phenomenological Analysis (IPA). Her research interests focus on Buddhist psychology and conducted mixed method studies to examine the outcomes of self-criticism, wisdom and Brahma vihara 4 (4 sublime attitudes) in Thai novice counselors. Her current research projects revolve around the topics of compassion and self-criticism.


 

การศึกษา


จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา

 

สาขาความเชี่ยวชาญ


1. COUNSELING PSYCHOLOGY
2. COMPASSION AND LOVING KINDNESS
3. SELF-CRITICISM
4. CLINICAL SUPERVISION
5. COUNSELOR IN TRAINING

 

ประเด็นการวิจัยที่สนใจ


1. COUNSELING PSYCHOLOGY
2. BUDDHIST PSYCHOLOGY
3. COMPASSION AND BRAHMAVIHARA 4

 

Link to Scopus Profile