Flower

งานบริการวิชาการ

Academic Service for Society and Global Visibility

News

งานบริการ

จัดหลักสูตรฝึกอบรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ การบรรยายพิเศษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยศาสตร์ทางด้านจิตวิทยา เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับชั้น ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการนำข้อความรู้ทางจิตวิทยาไปต่อยอดทางการศึกษาและประยุกต์ในการพัฒนาชีวิต

ผลิตผลงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการให้คำปรึกษาการบริหารจัดการต่าง ๆ ตามหลักการทางจิตวิทยาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผลิตสาระความรู้ด้านจิตวิทยาผ่านหนังสือ pocket book บทความออนไลน์ และการสัมภาษณ์รายการวิทยุ โดยคณาจารย์และนักจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

 

 


 

 


 

 

ตัวอย่างหัวข้อการฝึกอบรม

หลักสูตรอบรม เทคนิคพื้นฐานสำหรับการเจรจาต่อรอง เป็นหลักสูตรอบรมส่งเสริมความเข้าใจในพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง เทคนิคพื้นฐานในกระบวนการของการต่อรอง การวางแผนและเตรียมตัวล่วงหน้าในการเจรจาต่อรอง ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ และส่งเสริมการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หลักสูตรอบรม จิตวิทยาการสื่อสาร (Psychology of Communication) เป็นหลักสูตรอบรมส่งเสริมความเข้าใจในพื้นฐานของการสื่อสาร และสนใจในการเข้าใจวิธีการทำงานของจิตวิทยาในการสื่อสารระหว่างบุคคล หรือต้องการเรียนรู้เทคนิคและเครื่องมือในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้มีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมให้คุณเข้าสู่สายงานที่ต้องการความรู้ด้านจิตวิทยาและการสื่อสาร เรียนรู้ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและมีโอกาสฝึกฝนทักษะทางการสื่อสารที่สำคัญในยุคปัจจุบัน

บริการอื่น ๆ

 

 

 

 

Contact Us

งานบริการวิชาการ

ชั้น 7 อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ถนนพระราม 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330