แบบสำรวจสุขภาวะทางใจของบุคลากร จุฬาฯ

17 Aug 2022

Testing Center

ประชาสัมพันธ์สำหรับบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

** แบบสำรวจสุขภาวะทางใจของบุคลากร จุฬาฯ **

 

ขอเชิญบุคลากร จุฬาฯ ร่วมเป็นส่วนในโครงการ CU Sustainable Well-Being: เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน เพื่อพัฒนาแนวทางการสร้างเสริมสุขภาวะกายและใจในสังคมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการตอบแบบสอบถามสุขภาวะทางใจ

 

แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นโดย ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่บุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระยะที่ 5 ปีงบประมาณ 2565 ภายใต้โครงการ “CU Sustainable Well-Being: เสริมสร้างสุขภาวะอย่างยั่งยืน” โดยความร่วมมือจากศูนย์สุขภาวะทางจิต ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา และศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

แบบสอบถามประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

  1. แบบสอบถามข้อมูลทั่วไป
  2. แบบสำรวจความคิดและความรู้สึกในการใช้ชีวิต

 

สามารถทำแบบสอบถามผ่านการสแกน QR code หรือผ่าน LINK

 

 

 

แบบสอบถามใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที

 

ทั้งนี้ข้อมูลและคำตอบทั้งหมดของท่านจะถูกปกปิดเป็นความลับ โดยข้อมูลส่วนตัวของท่านจะไม่ปรากฏในรายงานและไม่ถูกเผยแพร่ด้วยวิธีใดๆ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาฯ

Email: psyassesscu@gmail.com

Share this content