Home About Us News Service Contact Contact Contact Contact facebook
 
 
 
ท่านคือผู้เข้าชมลำดับที่
Free Website Counters
 

ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่สามารถบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการได้ครบวงจรตามแนวทางองค์การแห่งการเรียนรู้ มีส่วนช่วยในการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ การบริการ ทั้งในศาสตร์จิตวิทยาและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ศาสตร์ด้านการศึกษา การบริหารธุรกิจ การบริหารกระบวนการยุติธรรม เพื่อให้คณะจิตวิทยาเป็นแหล่งอ้างอิงของศาสตร์การวัดและการประเมินทางจิตวิทยาในประเทศไทย และนำศาสตร์จิตวิทยาไปให้บริการแก่สังคม ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการที่ทัดเทียมนานาชาติ อีกทั้งเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแก่วงการวิชาการและสังคมโดยทั่วไป

 
 
 
1. การพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินทางจิตวิทยา
(PSYCHOLOGICAL TEST DEVELOPMENT)

2. การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
(PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT)

3. การให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
(CONSULTANCY SERVICES)

4. การอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการวัดและการประเมินทางจิตวิทยา
(WORKSHOPS ON PSYCHOLOGICAL TESTING AND ASSESSMENT)

5. การตรวจและวิเคราะห์ข้อคำถามด้วยเครื่องตรวจข้อสอบ
(TEST AND ITEM ANALYSIS)

 
 

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย