headpic
::: ..... .... :::

รองศาสตราจารย์ สุภาพรรณ โคตรจรัส ศาสตราภิชาน
Associate Professor Supapan Kotrajaras


หนังสือ / ตำรา :
ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และคณะ. จิตวิทยาการศึกษาเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : มงคลการพิมพ์, 2514. 227 หน้า.(ร่วมเขียน)
จิตวิทยาทั่วไป ฉบับที่ 1-2. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์คุรุสภา, 2516, 292 หน้า (ร่วมเขียน)
สุภาพรรณ โคตรจรัส. ทฤษฎีและเทคนิคในการให้คำปรึกษา เล่ม 1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2522, 135 หน้า .
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "การเติบโตของชีวิต : ทฤษฎีบุคลิกภาพ ของคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส" ในเอกสารประชุมปฎิบัติการทางจิตวิทยา : การฝึกทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524, 22 หน้า .
สุภาพรรณ โคตรจรัส. ทฤษฎีและเทคนิคในการให้คำปรึกษา เล่ม 1. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2522, 135 หน้า .
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "การเติบโตของชีวิต : ทฤษฎีบุคลิกภาพ ของคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส" ในเอกสารประชุมปฎิบัติการทางจิตวิทยา : การฝึกทักษะในการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524, 22 หน้า .
"การบำบัดและการให้คำปรึกษา ตามแนวคาร์ล อาร์ โรเจอร์ส" ในเอกสารการประชุมปฎิบัติการทางจิตวิทยา ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524, 42 หน้า .
"การแนะนำสำหรับเด็ก" ในหนูน้อยหน้ารัก โดย ทิศนา แขมมณี และวารี ถิระจิตร (บรรณาธิการ) กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2535, 122-130 หน้า .
การศึกษาเฉพาะรายและการให้คำปรึกษา. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์อัดสำเนา เย็บเล่ม ครั้งที่ 2, 2526, 135 หน้า.
สุขภาพจิต : จิตวิทยาในการดำรงชีวิต. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์อัดสำเนา เย็บเล่ม ครั้งที่ 2, 2527, 413 หน้า.
ทฤษฎีและเทคนิคในการให้คำปรึกษา เล่ม 2. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2530, 170 หน้า.
การศึกษาเฉพาะราย : ประสบการณ์ภาคปฎิบัติ. ภาควิชาจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2531, 65 หน้า.
"การปรับตัว ความผิดปกติทางจิตและจิตบำบัด. ในโยธิน ศันสนยุทธ และคณะจิตวิทยา "กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพศูนย์ส่งเสริมวิชาการ 2533, หน้า 273-325.
สุภาพรรณ โคตรจรัส และจุรี วาทิกทินกร. "การแนะแนวกับการพัฒนาสุขภาพจิต. " ในเอกสารการสอนชุดวิชาการแนะแนวกับคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาศึกษาศาสตร์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534, หน้า 595-642.
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "การศึกษเฉพาะกรณี" ในเอกสารการประชุมปฎิบัติการเรื่อง การวิจัยในชั้นเรียน : หลักและระเบียบวิธีวิจัย โครงการวิจัยในชั้นเรียน โรงเรียนสาธิตจุฬา ฯ ฝ่ายมัธยม คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534, 17 หน้า .

งานวิจัย :
อัจฉรา ประไพตระกูล และคณะ. "ปัญหาการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพของนิสิตคณะครุศาสตร์ ปีการศึกษา 2520" รายงานการวิจัยหน่วยประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522, 74 หน้า (ร่วมวิจัย)
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์, สุภาพรรณ โคตรจรัส, พรรณราย ทรัพยะประภา และประไพพรรณ ภูมิวุฒิสาร. "ความต้องการพื้นฐานและความสนใจในอาชีพของเด็กวัยรุ่นเร่ร่อน' รายงานการวิจัยกองสงเคราะห์เด็กและเยาวชน กรมประชาสงเคราะห์,พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2523, 137 หน้า. (ร่วมวิจัย)
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "ความสัมพันธ์ระหว่างปัญหาการปรับตัวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" รายงานการวิจัย คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์อัดสำเนาเย็บเล่ม 2524, 264 หน้า (รายงานการวิจัยทุนงบประมาณแผ่นดิน)
พรรณทิพย์ ศิริวรรณบุศย์,ธีระพร อุวรรณโณ,เพ็ญพิไล ฤทธาคณานนท์, สุภาพรรณ โคตรจรัส,คัคนางค์ มณีศรีและพรรณระพี สุทธิวรรณ "การศึกษารูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมของคนไทยกับกระบวนการทางสังคมประกิตของครอบครัวในปัจจุบันที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศ (The Study of Pattern of Relationships Between Contemporary Behaviors of Thai People and Socialization Process of Thai Families in Relation to the Development of the Country"

บทความทางวิชาการ :
สุภาพรรณ พรหมพิทักษ์. "การทำตัวให้มีความสุข" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4-5 (มิถุนายน-กันยายน 2514) : หน้า 123-128.
"เพื่อนบ้านพัฒนาการทางสังคมของวัยรุ่น" วารสารครุศาสตร์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (ตุลาคม-พฤศจิกายน 2514) : หน้า 30-35.
"นิสิตนักศึกษาและการปรับตัวในมหาวิทยาลัย" ใน ปฐมนิเทศ'15 กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยมหิดล, 2515.
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "การให้คำปรึกษา" เอกสารการประชุมปฎิบัติการเรื่อง บทบาทและความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการต่อนิสิต หน่วยพัฒนาคณาจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2522.
"การใช้การศึกษาเฉพาะรายในการให้คำปรึกษา" เอกสารในการสัมนาครูแนะแนวโรงเรียนมัธยม กลุ่มโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตการศึกษา 1 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2522.
"งานกับความสุขในชีวิต" วารสารจันทรเกษม 170 (มกราคม-กุมภาพันธ์ 2526) : 33-45.
การเลือกเรียนต่อ" ในการสอบแข่งขันทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 5 ชมรมการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร : ประสุขชัยการพิมพจำกัด, 2527, หน้า 157-159.
"การวางแผนการศึกษาและอาชีพ" ในรายการแนะแนว การศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางวิทยุจุฬา ฯ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
"การเรียนต่อในมหาวิทยาลัย" ในรายการแนะแนว การศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางวิทยุจุฬา ฯ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
"การปรับตัวในมหาวิทยาลัย" ในรายการแนะแนว การศึกษาสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ทางวิทยุจุฬา ฯ โครงการศึกษาต่อเนื่อง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2528.
สุภาพรรณ โคตรจรัส. "สุขภาพจิตและการปรับตัว" รายการวิทยุกระจายเสียง และรายการโทรทัศน์เพื่อการแนะแนวการศึกษา สำนักบริการวิชาการศึกษา สำนักเทคโนโลยีการศึกษมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,2534.
"การให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา" เอกสารการอบรมในหลักสูตร การเป็นหัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ สำนักฝึกอบรมและพัฒนาธนาคารแห่งประเทศไทย, 2534.


Copyright 2009-2012 All rights reserved.
Faculty of Psychology, Chulalongkorn University
E-mail : psy@chula.ac.th