งานวิชาการ
  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
  งานการเจ้าหน้าที่
  งานประชาสัมพันธ์
  งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ
  งานประกันคุณภาพ
  งานการเงิน
  งานพัสดุ
  งานบริการวิชาการ
  งานศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา