ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
แสงเพ็ญ ไพสิฐวิโรจน์ / Saengphen Pisivilot
โทร. 0-2218-1192
Email : Saengphen.P@chula.ac.th
  งบประมาณและวางแผน
ประสพพร พนมกรเจริญ
Prasopporn Panomkorncharoen
โทร. 0-2218-1176
Email :
Prasopporn.P@chula.ac.th
  บัญชี
จีระวรรณ ยังพบ / Jerawan Youngpob
โทร. 0-2218-1317
Email : Jerawan.Y@chula.ac.th
  พัสดุ
กานต์นิธิ โกวิทพิทยาพงศ์
Kannithi Kovitpittayapong
โทร. 0-2218-1310
Email : Kannithi.K@chula.ac.th
 

         
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
สุรศักดิ์ วีร์วรวงศ์ / Surasak Weeworawong
โทร. 0-2218-1198
Email : Surasak.B@chula.ac.th
  เทคโนโลยีสารสนเทศ
ธนะวรรณ สงวนทรัพย์ / Thanawan Sanguansab
โทร. 0-2218-1311
Email : Thanawan.Sa@chula.ac.th
  ประชาสัมพันธ์ / ประกันคุณภาพ
วีกิจ คูหะมณ ี/ Weekit Kuhamanee
โทร. 0-2218-1190
Email : Weekit.K@chula.ac.th
  สารบรรณ
อารยา จันทร์ทอง / Araya Chanthong
โทร. 0-2218-1185
Email : Araya.C@chula.ac.th
 

         
  การเจ้าหน้าที่
แจ่มจันทร์ กิ่งแก้ว / Chamchan Kingkaew
โทร. 0-2218-1194
Email : Chamchan.K@chula.ac.th
  การเจ้าหน้าที่
นภดล สุขดวง / Naphadon Sukduang
โทร. 0-2218-1309
Email : Naphadon.S@chula.ac.th
  อาคารสถานที่และยานพาหนะ
โกศล สังขดิษฐ์ / Goson Sungkadit
โทร. 0-2218-1170
Email : Goson.S@chula.ac.th
  อาคารสถานที่และยานพาหนะ
ศักดา ดีมูล / Sakda Deemoon
โทร. 0-2218-1170
Email : Sakda.D@chula.ac.th
 
 
 
         
  ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
เวณิกา บวรสิน / Venika Borvornsin
โทร. 0-2218-1196
Email : Venika.Bo@chula.ac.th
  ทะเบียน / ผู้ประสานงานตารางสอนตารางสอบ
กรกนก ชุติมาโชติ / Kornkanok Chutimachot
โทร. 0-2218-1197
Email : Kornkanok.P@chula.ac.th
  กิจการนิสิต
แสงเดือน ชัยเจริญ / Sangdern Chaichareon
โทร. 0-2218-1170
Email :
Sangdern.C@chula.ac.th
  วิชาการ
วัลลภ สีหเดชวีระ / Wanlop Seehadechveera
โทร. 0-2218-1184
Email : Wanlop.S@chula.ac.th
 

         
  วิชาการ
ชุติมา หงสะมัต / Chootima Hongsamat
โทร. 0-2218-1312
Email : Chootima.H@chula.ac.th
  บริการวิชาการ
กรรณิกา ชูชาติ / Kannika Choochat
โทร. 0-2218-1172
Email : Kannika.C@chula.ac.th
  นักจิตวิทยา
รวิตา ระย้านิล / Ravita Rayanil
โทร. 02-218-1183
Email : Ravita.R@chula.ac.th
  นักจิตวิทยา
ณัฐนันท์ มั่นคง /
Nattanan Mankong
โทร. 0-2218-1318
Email : Nattanan.M@chula.ac.th
 

             
  ประสานงานวิจัย
พันธิตรา คูวัฒนสุชาติ
Panthitra Kuwattanasuchati
โทร. 0-2218-1172
Email :Panthitra.K@chula.ac.th
  โสตทัศนศึกษา
ประเสริฐ สดสายทอง / Prasert Sodsaitong
โทร. 0-2218-1315
Email : Prasert.S@chula.ac.th
         
                 
                 
             
  ผู้จัดการหลักสูตรนานาชาติ
กรินทร์ วิลาวรณ์ / Karin Vilavorn
โทร. 0-2218-1189
Email : Karin.V@chula.ac.th
  เจ้าหน้าที่หลักสูตรนานาชาติ
ณัฎฐกรณ์ โพธิสาขา / Natthakorn Pothisaka
โทร. 0-2218-1316
Email : Natthakorn.P@chula.ac.th
         
                 
                 
             
  นักจิตวิทยา
จิรีรัตน์ สิทธิวงศ์ / Jireerat Sittiwong
โทร. 0-2218-1171
Email : Jireerat.S@chula.ac.th
  นักจิตวิทยา
วรกัญ รัตนพันธ์ / Worakan Ruttanapun
โทร.
0-2218-1171
Email :
Worakan.R@chula.ac.th
         
                 
                 
               
  นักจิตวิทยา
ธัญธริกา บุญธรรม / Thantarika Boontham
โทร. 0-2218-1172
Email : Thantarika.B@chula.ac.th