29 พฤษภาคม 2562   รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admission) คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ตามไฟล์เอกสารแนบ)
  29 พฤษภาคม 2562   รายละเอียดเอกสารที่ต้องนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์ ฯ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบที่ 4 (Admission) วันที่ 2 มิถุนายน 2562
  04 มกราคม 2562   ตารางรายวิชาที่เปิดสอนภาคปลาย ปีการศึกษา 2561
  13 กันยายน 2561   ประกาศการสนับสนุนทุนการศึกษา พ.ศ.2561
  18 กรกฎาคม 2561   ประกาศกำหนดวันสอบวัดคุณสมบัตินิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561
  18 กรกฎาคม 2561   ประกาศกำหนดการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์/การสอบวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2561
  15 กุมภาพันธ์ 2562   ประกาศตารางสอบวิทยานิพนธ์