20 พฤศจิกายน 2561   การขอทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561
  20 พฤศจิกายน 2561   ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ในระดับอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
  21 สิงหาคม 2561   แนวปฏิบัติในการขอรับเครื่องโทรศัพท์เคลื่อนที่ของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  12 ธันวาคม 2560   ใบสมัครทุนการศึกษาคณะจิตวิทยา