เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการข้อมูลสูญหาย โดย อาจารย์ ดร.สันทัด พรประเสริฐมานิต (วันที่ 27 มกราคม 2559)
 
a. คู่มือการจัดการข้อมูลสูญหาย (สันทัด พรประเสริฐมานิต, 2559)
  เอกสารประกอบโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Promoting Publication 2.3: Moderation and Mediation in Statistics for Psychologist โดย ศาสตราจารย์ กิตติคุณ ดร.นงลักษณ์ วิรัชชัย (วันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 2559)
 

a. เอกสารประกอบการบรรยาย (1)

 

b. เอกสารประกอบการบรรยาย (2)

 

c. การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอย (นงลักษณ์ วิรัชชัย, 2553)

 

d. A brief guide to structural equation modeling (Weston & Gore, 2006)

 

e. Instruction to run multiple group strategy

  Flowchart กระบวนการทำงาน และ อื่นๆ
 

ขั้นตอนการส่งเกรดแบบปกติ และส่งแบบออนไลน์ (Flowchart)

 

ขั้นตอนการส่งเกรดแบบปกติ และส่งแบบออนไลน์ (Workflow)

 

การสอบวิทยานิพนธ์