20 มีนาคม 62      13 มีนาคม 62      01 มีนาคม 62  
     โดย ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ       Psyche Poll #2 : Poll เลือกตั้ง 2562     โดย ผศ.ดร.ณัฐสุดา เต้พันธ์   
       
 
     14 กุมภาพันธ์ 62      13 กุมภาพันธ์ 62      28 มกราคม 62  
     โดย อาจารย์ภาณุ สหัสสานนท์       Psyche Poll #1 : Love Poll       โดย อาจารย์สักกพัฒน์ งามเอก