23 พฤษภาคม 62      14 พฤษภาคม 62      08 พฤษภาคม 62  
     Psyche Poll #3        โดย อาจารย์ ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล        โดย อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์    
       
 
     08 พฤษภาคม 62      08 พฤษภาคม 62      22 เมษายน 62  
     โดย ผศ. ดร.อภิชญา ไชยวุฒิกรณ์วานิช       โดย อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์        โดย ผศ.ดร.กุลยา พิสิษฐ์สังฆการ