คณะจิตวิทยา ได้จัดตั้งขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง คณะจิตวิทยา เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม๒๕๓๙ และประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ ๑๑
กรกฎาคม ๒๕๓๙ นับเป็นคณะที่ ๑๘ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาค้นคว้า และสร้างองค์ความรู้ทางจิตวิทยาในลักษณะศาสตร์บริสุทธิ์ และศาสตร์ประยุกต์โดยเน้น การวิจัยวิทยาศาสตร์จิตวิทยาทางตะวันออก ตะวันตก และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม
 
การศึกษาวิชาจิตวิทยาได้เริ่มขึ้นในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในหลักสูตรครุศาสตร์ ตั้งแต่ครั้งเป็นแผนกครุศาสตร์ สังกัดคณะอักษรศาสตร์ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ คณะครุศาสตร์
ได้รับการสถาปนาเป็นคณะ ซึ่งในขณะนั้นการเรียนการสอนจิตวิทยาอยู่ในความรับผิดชอบของแผนกวิจัยการศึกษา และในปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เริ่มมีการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว การเรียนการสอนและการวิจัยทางจิตวิทยาได้พัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็วโดยมีขอบเขตกว้างขวางและลึกซึ้งมากขึ้น ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ จึงได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาจิตวิทยาขึ้นเพื่อรับผิดชอบการสอนในสาขาวิชาจิตวิทยาแขนงต่างๆ สำหรับนิสิตปริญญาตรี โท และเอกซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของคณะครุศาสตร์ ตลอดจนรับผิดชอบการให้บริการวิชาจิตวิทยาในหมวดการศึกษาทั่วไป และหมวดวิชาเลือกเสรี สำหรับนิสิตคณะต่างๆ ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
จากความต้องการให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางจิตวิทยาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงได้มีการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโท
สาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา และเปิดสอนเพิ่มอีก ๒ สาขาวิชาในปี ๒๕๒๙ คือ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม และสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ เพื่อให้มีการศึกษาค้นคว้า วิจัย และผลิตบัณฑิต ครอบคลุมวิชาต่างๆ ทางจิตวิทยาอย่างกว้างขวางและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสนองตอบต่อความต้องการในการพัฒนาศาสตร์ทางจิตวิทยาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
นับตั้งแต่คณะจิตวิทยาได้จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะได้ดำเนินการเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรระดับปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยาการปรึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยาสังคมและสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ ส่วนในระดับปริญญาบัณฑิต คณะจิตวิทยาได้เปิดสอนวิชาในระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๕ วิชา เพื่อบริการให้แก่นิสิตคณะต่างๆ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งเปิดโปรแกรมวิชาโทสำหรับนิสิตต่างคณะ ๔ โปรแกรม ได้แก่ โปรแกรมวิชาโททางจิตวิทยา จิตวิทยาการทำงาน จิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการปรึกษา
 
จวบจนกระทั่งปี ๒๕๔๔ คณะจิตวิทยาได้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิชาจิตวิทยา อุตสาหกรรมและองค์การ และหลักสูตรระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยา ในปี ๒๕๔๕
คณะได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาบัณฑิต รับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจิตวิทยา เป็นรุ่นแรก เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคมที่เล็งเห็นความสำคัญของนักจิตวิทยามากขึ้น ในปี ๒๕๓๗ คณะจิตวิทยาได้เปิดให้มีการสอนหลักสูตรนอกเวลาสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาขึ้น ในสาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ นอกจากนี้ในปี ๒๕๔๘ ได้เปิดหลักสูตรนอกเวลาสาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ต้องการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา
 
ในปี ๒๕๕๓ คณะจิตวิทยาได้ดำเนินปรับหลักสูตรและเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต และ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา หลักสูตรต่อเนื่อง และ
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์ รวมทั้งเปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์จิตวิทยา และเปิดรับนิสิตรุ่นแรกในปีการศึกษา ๒๕๕๓ เช่นกัน เพื่อให้สอดรับต่อวิสัยทัศน์ที่ว่า จุฬามหาวิทยาลัยจะเป็นเสาหลักของแผ่นดิน ด้วยยุทธศาสตร์ “ยอมรับ” การเป็นปัญญาแห่งแผ่นดิน รับผิดชอบและนำความรู้สู่สังคม ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น โดยบูรณาการการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน การวิจัยและกิจการนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการของประเทศ ตลอดจนสร้างและนำเสนอผลงานวิชาการที่สามารถชี้นำการพัฒนาและการแก้ปัญหาของสังคมไทย และ ยุทธศาสตร์ “ก้าวหน้า” เพื่อเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับโลก มีมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยการผลิตบัณฑิต ผลงานวิจัยและผลงานวิชาการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 

 

  พันธกิจของคณะจิตวิทยา
 
“ คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายหลักในการสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เน้นการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
ทางจิตวิทยาที่มีคุณภาพ และการผลิตองค์ความรู้ใหม่ในบริบทของจิตวิทยาตะวันออก เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยให้ได้องค์ความรู้ทางจิตวิทยาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้าน กาย ปัญญา และจิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย และประเทศชาติเป็นองค์รวม ตลอดจนนำไปสู่มาตรฐานวิชาชีพทางจิตวิทยา ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ”
  ปรัชญาของคณะจิตวิทยา
 
สร้างวิชาการให้กล้าแกร่ง   สืบสานศาสตร์ให้งอกงาม
มุ่งรับผิดชอบต่อสังคม   ดำเนินงานในวิถีแห่งธรรม