รายชื่อบุคลากรคณะจิตวิทยา  
 
รายชื่อบุคลากร คณะจิตวิทยา วันที่ปรับปรุง : 1 พฤษภาคม 2562
  ระเบียบการลา  
 
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
 
ระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการลาของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
 
ระเบียบการลาของข้าราชการ 2555
 
ตารางแสดงสิทธิในการลาประเภทต่างๆ
  สำหรับข้าราชการและลูกจ้างเงินนอกงบประมาณ  
 
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 
ใบลาพักผ่อน
 
ใบลาไปต่างประเทศ
  สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 
ใบลาสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 
ใบลาไปต่างประเทศ
 
ใบลาไปตรวจสอบประวัติพิมพ์ลายนิ้วมือ
 
แบบใบลาอุปสมบท ลาเพื่อบวชชีพราหมณ์ ลาเพื่อประกอบพิธีฮัจจ์
  พนักงานวิสามัญ  
 
ใบลาสำหรับพนักงานวิสามัญ
  ใบสมัครงาน  
 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 
Recommendation Form สำหรับผู้สมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ
 
ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มงานวิจัย
 

ใบสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติการ กลุ่มบริหารจัดการ กลุ่มปฏิบัติการและวิชาชีพ กลุ่มบริการ