รายละเอียดหลักสูตร
 ปริญญาบัณฑิต
 บัณฑิตศึกษา
 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
    แบบฟอร์มและเอกสารของสำนักทะเบียน
 
แบบฟอร์มต่างๆ ของสำนักงานการทะเบียน / Forms
  แบบฟอร์มสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
 

แบบรายงานการให้สัญลักษณ์ S/U ในการประเมินผลวิทยานิพนธ์

 

แบบฟอร์มขออนุมัติสอบวัดคุณสมบัติ(เฉพาะนิสิตปริญญาโท)

 

คำร้องขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์

 

คำร้องขอเปลี่ยนหัวข้อวิทยานิพนธ์

 

คำร้องขอสอบวิทยานิพนธ์

 

คำร้องขอเก็บข้อมูลงานวิจัย

 

คำร้องขอใช้เครื่องมือวิจัย

 

คำร้องขอตรวจสอบเครื่องมือวิจัย

 

คำร้องขอฝึกงานการปรึกษาเชิงจิตวิทยา

    แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี คณะจิตวิทยา
 

ใบติดตามผลการศึกษาและใบแผนการลงทะเบียน สำหรับรับรหัสลงทะเบียน

 

แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอสถานที่ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา 3800425

 

แบบฟอร์มโครงร่างโครงงานทางจิตวิทยา

 

รูปแบบการจัดทำเล่มโครงงานทางจิตวิทยา (Senior Project)

 

คำร้องขอสอบการทำวิจัยทางจิตวิทยา (Research Experience in Psychology)