ที่อยู่ :

คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารบรมราชชนนีศรีศตพรรษ ชั้น 7 ถนนพระราม 1
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
 
Faculty of Psychology Chulalongkorn University, 7th Fl.
Borommaratchachonnanisrisattapat Bldg., Rama 1 Rd.
Pathumwan, Bangkok, 10330 Thailand

  E-mail : psy@chula.ac.th

  โทรสาร : 81195

 

 หมายเหตุ : หากไม่สามารถดูแผนที่ได้ ท่านสามารถดูภาพนิ่งได้ด้วยการ ที่นี่  
  วิชาการ 0-2218-1184   วิจัยเละบริการวิชาการ 0-2218-1172  
  บุคคล 0-2218-1194   กิจการนิสิต 0-2218-1170  
  หลักสูตรนานาชาติ 0-2218-1189   ทะเบียน 0-2218-1197  
  ศูนย์สุขภาวะทางจิตวิทยา 0-2218-1171   ศูนย์ประเมินทางจิตวิทยา 0-2218-1172  
  สารบรรณ 0-2218-1185   เทคโนโลยีสารสนเทศ 0-2218-1198