รายละเอียดหลักสูตร
 ปริญญาบัณฑิต
 บัณฑิตศึกษา
 งานวิจัย/วิทยานิพนธ์
 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

จิตวิทยาการปรึกษา

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ การปรึกษาเชิงจิตวิทยาซึ่งเป็นกระบวนการที่มุ่งให้ผู้มีปัญหาได้ทำความเข้าใจกับปัญหาของตน และมองเห็น

แนวทางในการแก้ปัญหาได้ด้วยตัวเอง โดยนักจิตวิทยาการปรึกษา มีหน้าที่เป็นผู้เอื้อให้ผู้มีปัญหาได้เข้าใจปัญหาของตนอย่างชัดเจนที่สุด

จิตวิทยาสังคมพื้นฐานและประยุกต์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

การศึกษาเชิงวิทยาศาสตร์ว่าผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ผู้คนมีความสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างไร และผู้คนมีอิทธิพลต่อกันและกันอย่างไรบ้าง

ส่วนของ ผู้คนคิดอย่างไรเกี่ยวกับผู้อื่น ศึกษาเรื่องความเชื่อ เจตคติ ค่านิยม ความคิดเห็นภาพลักษณ์

จิตวิทยาพัฒนาการ

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ

จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่เกี่ยวกับมนุษย์ เช่น ครู นักพัฒนาการ นักการศึกษา

การวิจัยจิตวิทยาประยุกต์

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

การวิจัยและบูรณาการความรู้ทางจิตวิทยาแขนงต่างๆ รวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประสาทวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ทางสมอง

สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สุขภาพ  และเทคโนโลยีเพื่อการประยุกต์ใช้ และตอบโจทย์สังคม การขับเคลื่อน

จิตวิทยาทรัพยากรมนุษย์และการทำงาน

คณาจารย์ประจำสาขาวิชา

จิตวิทยาสุขภาพในการทำงาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การฝึกอบรมและการพัฒนาบุคลากร การคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

การประเมินผลการปฏิบัติงานปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ การวัดและการประเมินทางจิตวิทยา จิตวิทยาช่องว่าง