08 กรกฎาคม 62      03 กรกฎาคม 62      17 มิถุนายน 62  
    โดย อาจารย์ ดร.พนิตา เสือวรรณศรี       โดย อาจารย์ ดร.กฤษณ์ อริยะพุทธิพงศ์       โดย อาจารย์ ดร.นิปัทม์ พิชญโยธิน    
       
 
     23 พฤษภาคม 62      14 พฤษภาคม 62      08 พฤษภาคม 62  
     Psyche Poll #3        โดย อาจารย์ ดร.ประพิมพา จรัลรัตนกุล        โดย อาจารย์ ดร.หยกฟ้า อิศรานนท์